Úvod  >  Poistenie

Cestovné poistenie A1

 • poistenie liečebných nákladov v zahraničí
 • asistenčné služby v zahraničí
 • poistenie batožiny
 • poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu
 • úrazové poistenie
 • poistenie storna zájazdu
 • poistenie nevydarenej dovolenky
 • poistenie zvýšených nákladov na spätnú prepravu
 • poistenie doprovodu
 • poistenie predčasného návratu a nečerpaných služieb
 • poistenie nákladov na cestu blízkej osoby poisteného
 • poistenie nákladov v prípade choroby dieťaťa
 • poistenie nákladov v prípade nepojazdného vozidla
 • poistenie meškania hromadného dopravného prostriedku
 • poistenie oneskoreného nástupu na zájazd
 • poistenie nákladov na technickú pomoc pri záchrannej akcii
 • pripoistenie meškania lietadla UNION EXTRA
 • pri kompletnej cene zájazdu nad 3750 € alebo cene na osobu nad 1250 € platí cestovné poistenie A3 (4,19 €/osoba/deň)

Cestovné poistenie A1 Pandemic

Cestovné poistenie doplnené o krytie nákladov spojených s ochorením klasifikovaným Svetovou zdravotníckou organizáciou ako epidémia/pandémia alebo s podozrením na toto ochorenie (napr. COVID-19), a to aj v krajinách, ktoré boli Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky alebo iným príslušným orgánom štátnej správy označené ako rizikové (cestovateľský semafor); konkrétne ide o:

 • náklady na ubytovanie počas nariadenej karantény
 • cestovné náklady na spätnú prepravu po ukončení karantény
 • storno zájazdu z dôvodu nariadenej karantény a z dôvodu nesplnenia podmienok určených prepravcom alebo CK
 • pri kompletnej cene zájazdu nad 3750 € alebo cene na osobu nad 1250 € platí cestovné poistenie A3 Pandemic (5 €/osoba/deň)


Cestovné poistenie Šport

Vhodné pre osoby, ktoré budú prevádzkovať športy.
V tomto prípade neodporúčame klasické Cestovné poistenie ale Cestovné poistenie ŠPORT.
V prípade záujmu, kontaktujte Vášho predajcu.

Top