FIFO letné dovolenky  >  FIFO - Citybreaks  >  citybreaks  >  Ochrana osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti: Cestovná kancelária FIFO, s.r.o ., Teplická 43, 921 01 Piešťany IČO: 31 443 770, DIČ: 2020388513 Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo : 3239/T

Informácia podľa § 15 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení a v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane osobných údajov).

CK FIFO si kladie za úlohu chrániť osobné údaje všetkých svojich klientov v súlade s normami Európskej únie (ďalej len "EÚ") a zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o ochrane osobných údajov"). Spoločnosť prijala príslušné technické, organizačné a personálne opatrenia v súlade s nariadeniami EÚ a inými príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, vrátane zákona o ochrane osobných údajov, vzťahujúcimi sa na ochranu údajov. Cieľom prijatia týchto opatrení je zabezpečiť ochranu osobných údajov jej klientov pred nezákonnými formami spracúvania. Prístup k osobným údajom klientov majú len oprávnené osoby našej spoločnosti.

Primárnymi zásadami v oblasti ochrany osobných údajov našej spoločnosti sú najmä:

 • Poskytovanie osobných údajov sa realizuje len v intenciách osobitných zákonov, a to najmä štátnym orgánom alebo súdnym orgánom, ak si to vyžaduje príslušný zákon v prípade odozvy na právne nároky alebo súdne procesy.

 • Zhromažďované a spracúvané osobné údaje našich klientov sú v nasledovnom rozsahu: meno, priezvisko, titul, bydlisko, dátum narodenia, telefónne číslo, e-mailová adresa, číslo dokladu totožnosti objednávateľa zájazdu meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia, číslo dokladu totožnosti osôb cestujúcich spoločne s objednávateľom zájazdu.

 • Na zaistenie ochrany a bezpečností spracúvaných osobných údajov sme prijali zodpovedajúce opatrenia a využívame moderné informačné technológie.

 • Osobné údaje, ktoré nám klient poskytol, spracúvame len na vopred stanovený účel, ktorým je plnenie zmluvných záväzkov vyplývajúcich z čerpania našich služieb, to najmä v súvislosti so zabezpečením ubytovacích služieb a s nimi súvisiacich doplnkových služieb, so zabezpečením komplexného cestovného poistenia alebo ktoré nám klient dobrovoľne poskytol na základe súhlasu a to najmä v súvislosti so získaním spätnej väzby týkajúcej sa úrovne nami poskytovaných služieb alebo marketingovými aktivitami.

 • Osobné údaje neposkytujeme ani nesprístupňujme inému prevádzkovateľovi, ktorý by ich mohol využiť na priame marketingové účely, pokiaľ nám na to nedáte výslovný súhlas.

 • Poskytnuté osobné údaje uchovávame vo svojich informačných systémoch v súlade s právnymi predpismi a len tak dlho, ako je to nevyhnutné na poskytnutie kvalitných služieb (ubytovacie služby a s nimi súvisiace doplnkové služby).

Súhlas so spracúvaním osobných údajov v zmysle § 11 ods.1 zákona č. 122/2013.

Podpisom Zmluvy dáva objednávateľ Cestovnej kancelárii FIFO výslovný súhlas na spracúvanie svojich osobných údajov ako aj údajov osôb spolucestujúcich uvedených v Zmluve o obstaraní zájazdu - v zozname cestujúcich a v ďalších dokladoch spojených so zájazdom v zmysle príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov. Účelom spracúvania týchto osobných údajov je zabezpečenie podmienok pre splnenie záväzkov Cestovnej kancelárie FIFO vyplývajúcich zo Zmluvy, najmä zabezpečenie kontaktu na objednávateľa a ostatných účastníkov zájazdu a spracovanie podkladov potrebných pre obstaranie služieb, ktoré sú súčasťou zájazdu.

 • Súhlas objednávateľa sa vzťahuje na získavanie, zhromažďovanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, vyhľadávanie a prehliadanie osobných údajov uvedených v Zmluve a v ďalších dokladoch spojených so zájazdom Cestovnej kancelárie FIFO.

 • Využívanie vyššie uvedených osobných údajov Cestovnou kanceláriou FIFO na kontaktovanie účastníkov zájazdu v súvislosti s objednaným zájazdom, a to v čase pred začatím zájazdu, počas jeho realizácie i po jeho skončení.

 • Využívanie vyššie uvedených osobných údajov Cestovnou kanceláriou FIFO pri spracúvaní podkladov potrebných pre obstaranie služieb, ktoré sú súčasťou zájazdu, a ich poskytovanie všetkým zmluvným partnerom Cestovnej kancelárie FIFO, vrátane zahraničných, ktorí poskytujú tieto služby, za účelom ich riadneho a včasného poskytnutia.

 • Využívanie vyššie uvedených osobných údajov Cestovnou kanceláriou FIFO na riešenie všetkých ďalších otázok zmluvného vzťahu založeného Zmluvou.

 • Súhlas objednávateľa je platný až do úplného vysporiadania vzájomných práv a povinností zmluvných strán Zmluvy. Ďalšie práva klienta ako dotknutej osoby súvisiace so spracúvaním jeho osobných údajov sú upravené v ustanovení § 28 Zákona o ochrane osobných údajov.

Podľa tohto ustanovenia dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti zaslanej na adresu spoločnosti od nás ako od prevádzkovateľa vyžadovať najmä:

 • potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,

 • vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme spoločnosti najmä v rozsahu: identifikačné údaje spoločnosti, identifikačné údaje sprostredkovateľa v prípade, že spracúva osobné údaje v mene spoločnosti, účel spracúvania osobných údajov, zoznam alebo rozsah spracúvaných osobných údajov, poučenie o dobrovoľnosti alebo povinnosti poskytnúť osobné údaje, právny základ spracúvania osobných údajov, tretie strany ak sú im osobné údaje poskytované, okruh príjemcov ak sú im osobné údaje sprístupňované, formu zverejnenia, ak sa osobné údaje zverejňujú, tretie krajiny ak sú osobné údaje predmetom prenosu do tretích krajín,

 • vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého spoločnosť získala jej osobné údaje na spracúvanie,

 • vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

 • opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

 • likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil,

 • likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,

 • blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak spoločnosť spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.

V prípade uplatnenia práv žiadosťou zaslanou elektronickou poštou alebo faxom sa žiadosť považuje za podanú, ak dotknutá osoba spoločnosti doručí žiadosť písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania elektronickou poštou alebo faxom.

Tretie strany ktorým sú osobné údaje klientov poskytnuté:

zmluvné poisťovne pre účely cestovného poistenia, zmluvné cestovné kancelárie a cestovné agentúry, zmluvné letecké spoločnosti, zmluvné autobusové dopravné spoločnosti, zmluvní obchodní zahraniční partneri, prostredníctvom ktorých CK FIFO zabezpečuje pre svojich klientov ubytovacie služby a ďalšie doplnkové služby uvedené v Zmluve o obstaraní zájazdu.

Newsletter - Novinky

CK FIFO s.r.o. nesmie posielať novinky fyzickým osobám, kým s tým subjekt údajov nesúhlasí. Fyzická osoba poskytne súhlas na zasielanie elektronických noviniek na svoju e-mailovú adresu, ktorú uviedla počas registrácie na objednanie si noviniek (na Zmluve o obstaraní zájazdu, vyplnením hodnotiaceho dotazníka, na webovej stránke, prostredníctvom e-mailu alebo v tlačenej forme). Poskytnutím svojej adresy fyzická osoba súhlasí so zasielaním propagačných materiálov na jej adresu. CK FIFO s.r.o. je povinná uchovávať osobné údaje na osobitnom zozname, oddelene od údajov poskytnutých na iné účely. Tento zoznam musí byť dostupný len oprávneným osobám spoločnosti a spracovateľom údajov. Spoločnosť nesmie zverejniť zoznam alebo údaje žiadnej tretej osobe a/alebo neoprávneným stranám. Účelom spracovania údajov týkajúcich sa zasielania noviniek je poskytnúť ucelené, všeobecné a na klienta orientované informácie adresátom ohľadne najnovších špeciálnych ponúk cestovnej kancelárie.

Subjekty údajov sa môžu kedykoľvek odhlásiť z odoberania noviniek na spodnej časti noviniek alebo zaslaním e-mailu na mailing@newsletter-fifo.sk.

Na automatické odoberanie noviniek z facebooku je možné prihlásiť sa kliknutím na "like" a tiež je možné sa z toho odhlásiť kliknutím na "dislike" a/alebo je možné vymazať nechcené automatické pripojenie zo svojej nástenky prostredníctvom nastavení na nástenke.

CK FIFO môže posielať propagačné materiály mailom bez predchádzajúceho súhlasu subjektov údajov za podmienky, že zároveň poskytne príležitosť pre zakázanie zasielania ďalších propagačných materiálov.

Stránka na facebooku

Cestovnú kanceláriu FIFO s.r.o. je možné kontaktovať aj prostredníctvom facebooku. Účelom spravovania údajov je zdieľať obsah webových stránok spoločnosti. Fyzické osoby sa môžu prostredníctvom facebookovej stránky dozvedieť o aktuálnych špeciálnych ponukách.

Kliknutím na "like" na facebookovej stránke spoločnosti súhlasia subjekty údajov, aby CK FIFO zavesila na ich nástenku na facebooku svoje novinky a ponuky.

Údaje o návštevnosti webových stránok

Analytické nástroje, cookies
Spoločnosť používa na monitorovanie svojich webových stránok analytický nástroj, ktorý pripravuje dátový reťazec a sleduje, ako návštevníci používajú stránky na internete. Keď si niekto prehliada stránku, systém vygeneruje cookie, aby zaznamenal informácie súvisiace s návštevou (navštívené stránky, čas strávený na našich stránkach, prehliadanie údajov, odchod zo stránky atď.), ale tieto údaje nesmú byť prepojené na osobu návštevníka. Tento nástroj je nástrojom na zlepšenie ergonomického dizajnu webovej stránky, na vytváranie užívateľsky prijateľnej webovej stránky a na zvýšenie online zážitku návštevníkov. Spoločnosť nepoužíva analytické systémy na zber osobných informácií. Väčšina prehliadačov internetu akceptuje cookies, ale návštevníci majú možnosť ich vymazať alebo automaticky odmietnuť. Pretože každý prehliadač je iný, návštevníci si môžu nastaviť svoje preferencie ohľadne cookie individuálne pomocou panela nástrojov prehliadača. Ak sa rozhodnete neakceptovať cookies, nebudete môcť používať niektoré funkcie na našej webovej stránke.

Remarketingové kódy
Používame remarketingové kódy na zaznamenanie, keď si užívateľ prezerá určité stránky, čo nám umožňuje v budúcnosti poskytovať cielenú reklamu. Cookie, zaisťujúce remarketingové kódy, môžu návštevníci webovej stránky primeraným nastavením daného prehliadača zakázať.


Top